TERMS AND

CONDITIONS

TERMS AND

CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING MET BETREKKING TOT HET VERLENEN VAN DIENSTEN AAN KLANTEN VAN CHARY.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING MET BETREKKING TOT HET VERLENEN VAN DIENSTEN AAN KLANTEN VAN CHARY.

Algemene Voorwaarden Dienstverlening met betrekking tot het verlenen van diensten aan Opdrachtgever en van Chary. Chary heeft tot doel om de marketing voor de Opdrachtgever te verzorgen. De wijze waarop dit gebeurt is aan de Opdrachtgever uitgelegd en/of vastgelegd in de voorgaande vergaderingen tussen Opdrachtgever en Chary. Voor zover tussen Chary en een Opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Chary. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Chary geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

artikel 1 – offertes

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


1.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn en/of wanneer meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan uit de aanvraag blijkt, heeft Chary het recht het meerwerk in rekening te brengen, dan wel de prijzen aan te passen.


1.3 Indien er zich na het aangaan van enige overeenkomst prijsverhogingen voordoen, welke buiten de invloedsfeer liggen van Chary, is Chary gerechtigd deze prijsverhogingen door te belasten aan de contractpartner.


1.4 Indien bij het opstellen van een offerte, op verzoek van de klant, meer dan gebruikelijke inspanningen van Chary worden verlangd, is Chary gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen, zelfs wanneer deze offerte niet tot een overeenkomst leidt.

artikel 2 – opdrachten

2.1 Opdrachten zijn slechts bindend indien zij als zodanig wederzijds schriftelijk zijn bevestigd.


2.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Chary volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Chary, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.


2.3 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige inspectie van de door Chary te leveren zaken. Bij een levering zoals ten behoeve van een funnel, een creative of een advertentiecampagne, zulks in de meest ruime zin, dient die inspectie direct bij oplevering te geschieden. Reclames dienen in dat geval direct te worden gedaan. In alle andere gevallen dient er binnen drie werkdagen te worden gereclameerd. Geschiedt dit niet (tijdig) dan heeft Chary aan haar verplichtingen voldaan.

artikel 3 – wijziging opdracht

3.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk en worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.


3.2 Indien Chary, door omstandigheden welke ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Chary gerechtigd de daaruit vloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt hierover, voor zover dat mogelijk is, vooraf geïnformeerd. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. De factuurbedragen die betrekking hebben op de wel uitgevoerde werkzaamheden, dienen te worden voldaan.


3.3 Indien in Opdrachtovereenkomst is gerekend met een maandelijkse betaling dient deze in volledigheid betaald te worden, ook wanneer de Opdracht midden in de maand stopgezet wordt.

artikel 4 – levertijd

4.1 Een overeengekomen levertijd gaat in op de datum die genoteerd staat in de Opdrachtovereenkomst.


4.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

artikel 5 – leveringen

5.1 Chary is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.


5.2 Chary is tevens gerechtigd te allen tijde vóór aanvang van de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

artikel 6 – risico’s

6.1 Het risico voor de service die is geleverd, wat algeheel intellectueel eigendom is, is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

artikel 7 – garantie

7.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant Chary er zich bijzonder voor in dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Chary doet met deze reden niet aan terugbetaling van vergoeding, tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

artikel 8 – Opdrachtovereenkomsten en domeinen

8.1 Een Opdrachtovereenkomst heeft een minimale looptijd van 3 maanden. Opdrachtovereenkomsten kunnen 1 maand voor het aflopen van iedere opdracht periode wederzijds worden opgezegd. Wordt een abonnement niet tijdig opgezegd dan wordt de opdracht stilzwijgend per maand verlengd. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan.


8.2 Abonnementsgelden dienen vooruit te worden betaald. Op de overeengekomen datum ontvangt de klant een factuur voor de maand die er op volgt m.b.t Management Service Fee, de Commissie Fee over de voorafgaande periode van 30 dagen worden separaat geïncludeerd in de factuur. Op de 28e wordt deze factuur geïncasseerd. De Opdrachtgever geeft toestemming de abonnementsgelden via automatische incasso te laten plaatsvinden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor voldoende saldo op de rekening waar de incasso van wordt gedaan.


8.3 De Opdrachtgever stemt toe dat Chary gebruik maakt van de handelsnaam en het beeldmerk van de Opdrachtgever op haar portal. Chary wordt gevrijwaard van iedere claim ten aanzien van intellectueel eigendom, plagiaat of zaken van die strekking.

artikel 9 – eigendomsvoorbehoud en copyright

9.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde zaken en/of diensten eigendom van Chary. Chary behoudt zich derhalve uitdrukkelijk de integrale eigendom voor zolang er geen integrale betaling is verricht.


9.2 Chary behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever tot het vervaardigen ervan de opdracht heeft verstrekt.


9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, reclame -, communicatie- of multimedia-uiting waarvan Chary het auteurs-, beeld-, of copyright bezit, te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen – ook niet een deel ervan – zonder schriftelijke toestemming van Chary.


9.4 Het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening - of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever vrijwaart Chary dienaangaande te allen tijde. Dit laatste geldt onverkort eveneens wanneer Chary op verzoek van de opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden, waarop mogelijk rechten van intellectuele eigendom zouden kunnen rusten, bewerkt.


9.5 Chary is gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame-, communicatie- of multimedia-uiting te vermelden.

artikel 10 – betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur plaats te vinden.


10.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de debiteur van rechtswege in gebreke en is Chary gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 2% per maand – een gedeelte van een maand voor een volle gerekend – of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.


10.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals omschreven in dit artikel is Chary gerechtigd de goederen en/of diensten terug te nemen en/of haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden, dan wel zich eraan te onttrekken.


10.4 Chary behoudt zich het recht voor buiten de overeengekomen vergoeding voor haar producten en diensten van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, en rente te vorderen, die door het uitblijven van de betaling na de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn zijn ontstaan. Chary is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 300,–.


10.5   Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals omschreven in de service overeenkomst heeft Chary het recht per dag een rente van 0,5 procent van het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen als compensatie voor de vertraagde betaling, beginnend vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van volledige betaling."

artikel 11 – bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

11.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


11.2 In bovenstaande gevallen heeft Chary voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht Chary vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.


11.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Chary gerechtigd de volledige prijs van door haar geleverde diensten en goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Chary.

artikel 12 – overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan internet storingen, internet virusaanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Chary door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Chary niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst schriftelijk worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Chary behoudt zich het recht voor naar eer en geweten de extra kosten die worden gemaakt om situaties te herstellen aan opdrachtgever door te belasten .

artikel 13 – ontbinding

Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Chary het recht deze overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Chary op vergoeding van de geleden schade, gederfde winst en rente.

artikel 14 – aansprakelijkheid

14.1 Het is Opdrachtgever bekend dat de diensten van Chary kunnen worden beïnvloed door derden (bijvoorbeeld Google of Facebook). Chary is niet aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Chary heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.


14.2 Chary is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt.

artikel 15 – geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten met Chary is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


15.2 In geval van geschillen tussen de Opdrachtgever en Chary zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Chary zijn (neven)vestigingsplaats heeft

artikel 16 – overig

16.1 Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden als supplement van deze overeenkomst en te worden ondertekend door beide partijen.


16.2 Opdrachtgever en Chary kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.


16.3 Als een van de bepalingen van deze overeenkomst om welke reden dan ook nietig wordt verklaard, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden beïnvloed. In dat geval zal de nietig verklaarde bepaling worden vervangen door een andere wettelijke bepaling, die het dichtst bij de originele bedoeling van de partijen in deze overeenkomst ligt.


16.4 Chary is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de overeenkomst strekkende tot het bedenken en ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geven van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, tenzij ten gevolge van enig andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen. De opdrachtgever dient te allen tijde genoegzaam verzekerd te zijn voor haar eigen directe en indirecte schade.